Zgodnie z Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem państwa danych osobowych jest RPPH Ziębice Sp. z o.o. z siedzibą w
Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 15, 57-220 Ziębice. [ REGON: 890449050,
NIP:8871284565, KRS: 0000048303]
2) Z administratorem – można skontaktować się przez adres e-mail dane.osobowerrpph.pl lub
pisemnie na adres siedziby firmy.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy tj.
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO
4) Będziemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych :
• podstawowe dane identyfikacyjne tj. imię i nazwisko, numer PESEL
• dane kontaktowe tj. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania
• dane identyfikacji podatkowej;
• dane dotyczące działalności gospodarczej;
5) Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
pracownikom, podmiotom współpracującym, podmiotom świadczącym usługi : informatyczne,
księgowo- finansowe, ubezpieczeniowe, prawnicze, audytorskie i kontrolne, windykacyjne,
pocztowe oraz kurierskie
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7) Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu realizacji
obowiązków wynikających z umowy oraz do końca przedawnienia potencjalnych roszczeń Stron z
umowy
8) Informujemy, że przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści swoich danych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania
zaprzestania przetwarzania danych.
9) Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, to przysługuje
Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
przetwarzania z prawem.
10) Macie Państwo także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinniście wtedy wskazać
nam Waszą szczególną sytuację, która Waszym zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas
przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że
wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Waszych danych są nadrzędne wobec Waszych
praw lub też że Wasze dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
11) W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych osobowych.

12) W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o których mowa w pkt III, obowiązek
podania danych jest wymogiem umownym, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak
jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
13) Państwa dane nie będą poddawane profilowaniu.
14) Realizując obowiązek wynikający z art. 14 ust. 2 ust. f w RODO informujemy, że źródłem
danych osobowych jest kontrahent będący drugą stroną umowy.

Grupa ZiębiceKlauzula informacyjna dla umów